Regulamin sklepu internetowego Inteligentny Trening

Data publikacji regulaminu: 29.01.2018

Sprzedaż produktów oraz usług za pośrednictwem sklepu internetowego Inteligentny Trening działającego pod adresem https://inteligentny-trening.pl/sklep realizuje przedsiębiorca CRAFT SJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29 lok. 8, 61-806 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546760, o numerze NIP 7831723420, o numerze REGON 360937009.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail mateusz@inteligentny-trening.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sprzedawca– spółka CRAFT SJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29 lok. 8, 61-806 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546760, o numerze NIP 7831723420, o numerze REGON 360937009;
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom
  na zawieranie Umów o świadczenie usług oraz Umów o świadczenie usług elektronicznych, dostępny pod adresem internetowym https://inteligentny-trening.pl/sklep;
 3. Użytkownik– użytkownik Internetu korzystający ze Sklepu, w szczególności przeglądający jego zawartość, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o której mowa w art. 331Kodeksu cywilnego;
 5. Konsument– osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego);
 6. Operator Płatności – serwis płatności „PayU”, za pośrednictwem którego dokonywana jest zapłata za produkty lub usługi nabywane w Sklepie. Wyżej wymieniony serwis płatności prowadzony jest przez przedsiębiorcę PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, tel. +48 61 628 45 05 i działa pod adresem https://www.payu.pl
 7. Umowa– obejmuje Umowę o świadczenie usług oraz Umowę o świadczenie usług elektronicznych;
 8. Umowa o świadczenie usług– umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi lub usług, w szczególności Usług treningowych;
 9. Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie;
 10. Usługa treningowa – usługa treningowa wykonywana zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie https://inteligentny-trening.pl;
 11. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://inteligentny-trening.pl/regulamin.;
 12. Materiały– informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy towarów i usług oraz zdjęcia i ilustracje graficzne;
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 93 ze zm.);
 14. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach dostępnych w Sklepie oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca umożliwia Użytkownikom składanie Sprzedawcy ofert zawarcia następujących Umów, określonych w § 1 pkt 7 – 9 Regulaminu:
  1. Umowy o świadczenie usług,
  2. Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 6. Zawarcie Umowy możliwejest bez zakładania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 3 Regulaminu.
 7. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 8. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
 9. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

§ 3

Składanie zamówień w sklepie – zawarcie Umowy

 1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, w ciągu 365 dni w roku – z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.
 3. Złożenie Zamówienia wiąże się̨ z obowiązkiem dokonania zapłaty za produkt lub usługę oraz – jeżeli jest to oznaczone w opisie danego produktu lub usługi – określenia czasu, w jakim usługa ma być realizowana, po cenie i w czasie zaproponowanym przez Sprzedawcę i zaakceptowanej przez Kupującego.
 4. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie produkt lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów lub usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów lub usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów lub usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usług bądź usuwanie ich z koszyka.
 5. W celu dokonania zakupu w Sklepie Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  • dodać usługę/produkt lub usługi/produkty do koszyka klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 6. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty lub usługi.
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia (przyjęciu oferty) i potwierdzenie zakupu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu przy składaniu zamówienia.

 

§ 4

Zapłata ceny

 1. Użytkownik nabywający produkt lub usługę zobowiązuje się do dokonania płatności za ten produkt lub usługę na rzecz Sprzedawcy.
 2. Płatności za zamówione w Sklepie przez Kupującego produkty lub usługi dokonywane są za pośrednictwem Operatora Płatności na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w § 3 Regulaminu.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów oraz podawane są w złotych polskich (PLN). Ewentualne koszty dostawy produktu lub usługi do Użytkownika podane są odrębnie.
 4. Użytkownik dokonuje zamówienia produktu lub usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość ewentualnych kosztów dostawy przewidzianych w odniesieniu do poszczególnych produktów lub usług uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

§ 5

Dostawa i spełnienie świadczenia

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego.
 2. Dostawa może również nastąpić poprzez odbiór osobisty, jeżeli jest to wskazane w opisie danej usługi, po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji przy składaniu zamówienia.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że produkt lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie Kupującego – w szczególności wskutek uniemożliwienia przez Kupującego wykonania usługi (np. swym niestawiennictwem w umówionym terminie), wskazania nieprawidłowego adresu lub miejsca wykonania usługi.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego – w szczególności wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór produktu ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu produktu.
 6. Dostawa produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.

 

§ 6

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Użytkownika, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Użytkownika bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Wykorzystywanie przez Użytkownika logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).

 

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od Umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, a gdy Umowa dotyczyła usługi (w szczególności Usługi treningowej) – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem 7 ust. 2 lit. a Regulaminu.
 2. Odstąpienie od Umowy przez Kupującego będącego Konsumentem nie jest możliwe:
  1. jeżeli świadczenie usługi rozpoczęto za zgodą Konsumentai po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w 7 ust. 1 Regulaminu,
  2. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęto za zgodą Konsumentai po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w 7 ust. 1 Regulaminu,
 3. W celu odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://inteligentny-trening.pl/formularz-odstapienia-od-umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego konsumentom prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.

 

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. W zakresie reklamacji Kupujący będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.Kupującemu przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli produkt lub usługa ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu lub usługi z Umową. Niezgodność z umową zachodzi w szczególności, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupującybędący Konsumentem ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Wnosząc reklamację Kupujący powinien podać Sprzedawcy następujące dane:  imię i nazwisko Kupującego, adres korespondencyjny, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (m.in. numer zamówienia, datę transakcji), nazwę produktu lub usługi i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 10. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Dla sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w składanej reklamacji dokładnego opisu powodu reklamacji.
 11. Kupujący może składać reklamacje zarówno pocztą tradycyjną, jak i pocztą elektroniczną.
 12. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://inteligentny-trening.pl/formularz-reklamacyjny, jednak nie jest to obowiązkowe.
 13. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich prawidłowego złożenia.
 14. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu reklamacja została złożona.
 15. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://inteligentny-trening.pl/polityka-prywatnosci .

§ 10

Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej oraz od niego niezależnymi.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad poprawieniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może poszukiwać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w przypadkach, w których strony Umowy nie skorzystają z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń określonych w 11 Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.